لوگوي هما
خانه
آمار
IntroductionIntroduction
Orbit SimulationOrbit Simulation
Special SamplesSpecial Samples
Contact MeContact Me
About MeAbout Me
Farsi
Homa - Online Space Orbit SimulatorHoma - Online Space Orbit Simulator

تحليل ها و مسائل ويژه

در اين بخش، به بررسي و تحليل مسائل مختلف مکانيک مدار و شبيه سازي هاي ويژه پرداخته مي شود.


شاخص کشيدگي مدار فضايي

اين کليپ نحوه حرکت اجسام برروي مسيرهاي فضايي به دور زمين با شعاع حضيض يکسان ولي شاخص کشيدگي هاي متفاوت را نشان مي دهد. به تفاوت بين دوره تناوب مدارهاي فضايي به دليل اختلاف در نيم قطر بزرگ توجه کنيد.
شاخص کشيدگي مدار فضايي
شاخص کشيدگي مدار فضايي

نيم قطر بزرگ مدار فضايي

اين کليپ حرکت اجسام برروي مسيرهاي فضايي با نيم قطر بزرگ يکسان ولي شاخص کشيدگي هاي متفاوت را نشان مي دهد. مسيرهاي فضايي به دليل داشتن نيم قطر بزرگ يکسان مستقل از شاخص کشيدگي داراي دوره تناوب يکسان هستند.
نيم قطر بزرگ مدار فضايي
نيم قطر بزرگ مدار فضايي


شبيه ساز هما با هدف آموزش مکانيک مدار و تحليل مدارهاي فضايي طراحي و ساخته شده است. به منظور اطمينان از صحت اطلاعات، نتايج حاصل از شبيه سازي به صورت مستمر در حال بازنگري است. با اين حال مقدار واقعي نتايج ممکن است با خروجي شبيه سازي اختلاف کمي داشته باشد.
Copyright © 2014-2024 by Abolfazl Shirazi. All Rights Reserved.