لوگوي هما
خانه
آمار
IntroductionIntroduction
Orbit SimulationOrbit Simulation
Special SamplesSpecial Samples
Contact MeContact Me
About MeAbout Me
Farsi

شبيه سازي مدار فضايي

آنومالي حقيقي (درجه): نيم قطر بزرگ (کيلومتر): شاخص کشيدگي:
گره صعودي (درجه): آرگومان حضيض (درجه): شيب مداري (درجه):
شبيه سازي
چرا نمي توانم در مدارهاي سهمي و هذلولي آنومالي حقيقي را بيش از 90 درجه تنظيم کنم؟
برخلاف مدارهاي دايروي و بيضوي، مسيرهاي سهمي و هذلولي بسته نيستند. مطابق با معادله مدار در مسيرهاي سهمي (e=1) با نزديک شدن آنومالي حقيقي به 180 درجه، مخرج معادله به صفر نزديک شده و بنابراين اندازه شعاع به سمت بينهايت ميل مي کند. همچنين در مدارهاي هذلولي، (e>1) ، اندازه شعاع با نزديک شدن آنومالي حقيقي به مقدار cos-1(-1/e) (آنومالي خط مجانب) به سمت بينهايت ميل پيدا مي کند. با توجه به عدم امکان شبيه سازي حرکت در نقطه بينهايت، مقدار 90 درجه براي حد بالاي آنومالي حقيقي در مدارهاي سهمي و هذلولي درنظر گرفته شده است.
چرا امکان شبيه سازي مدارهاي فضايي با همه ترکيبات متفاوت از نيم قطر بزرگ و شاخص کشيدگي وجود ندارد؟
در برخي از حالات خاص از مقادير انتخابي براي شاخص کشيدگي و نيم قطر بزرگ، شعاع حضيض مدار فضايي کوچک تر از شعاع زمين بدست خواهد آمد. درحالي که شعاع حضيض مدارهاي فضايي نمي تواند کمتر از شعاع زمين گردد. (rp>Re).
چرا در شبيه سازي مدارهاي سهمي به جاي نيم قطر بزرگ، نياز به تعيين شعاع حضيض مي باشد؟
يک مدار سهمي، مداري حدي از مجموعه اي از مدارهاي بيضي است که يکي از کانونهاي آن در بينهايت قرار داشته باشد. شعاع اوج در اين مدارها بينهايت و در نتيجه نيم قطر مدار نيز بينهايت خواهد بود. بنابراين با توجه به يکسان بودن شاخص کشيدگي و نيم قطر بزرگ در همه مدارهاي سهمي (e=1, a=infinity) اطلاعات ديگري از مدار مثل شعاع حضيض براي شبيه سازي مورد نياز است.

Orbital Characteristics

Initial radius Equation (0) i + (0) j + (0) k km   Current time (from perigee) Equation 0 s
Equation 0 km Orbital period Equation 0 s
Initial velocity Equation (0) i + (0) j + (0) k km/s Mean anomaly Equation 0 rad
Equation 0 km/s Perigee radius Equation 0 km
Angular momentum Equation (0) i + (0) j + (0) k km2/s Flight path angle Equation deg
Equation 0 km2/s Energy Equation 0 km2/s2

نمايش سه بعدي مدار فضايي

بافت زمين رد زميني مدار فضايي
Texture Map:

منحني تحليلي مدار فضايي

شبيه ساز هما با هدف آموزش مکانيک مدار و تحليل مدارهاي فضايي طراحي و ساخته شده است. به منظور اطمينان از صحت اطلاعات، نتايج حاصل از شبيه سازي به صورت مستمر در حال بازنگري است. با اين حال مقدار واقعي نتايج ممکن است با خروجي شبيه سازي اختلاف کمي داشته باشد.
Copyright © 2014-2017 by Abolfazl Shirazi. All Rights Reserved.
 Share on Facebook