لوگوي هما
خانه
آمار
IntroductionIntroduction
Orbit SimulationOrbit Simulation
Special SamplesSpecial Samples
Contact MeContact Me
About MeAbout Me
Farsi
Homa - Online Space Orbit SimulatorHoma - Online Space Orbit Simulator

هما

شبيه ساز آنلاين مدارهاي فضايي

تاکنون

163017

مدار فضايي شبيه سازي شده  • شبيه سازي آسان مدار فضايي بصورت آنلاين در مرورگر وب
  • نمايش سه بعدي مدار فضايي در دستگاه مختصات اينرسي زمين مرکز
  • پشتيباني از انواع مدارهاي دايروي، بيضوي، سهمي و هذلولي در فضا
  • نمايش رد زميني ماهواره با استفاده از قابليت گرافيکي بالا
  • تحليل و طراحي مدارهاي فضايي با استخراخ مشخصات مداري
  • شبيه سازي موقعيت و سرعت سامانه فضايي و نمايش تغييرات
  • محاسبه آنومالي متوسط، آنومالي مجازي و زاويه مسير پرواز براي مسيرهاي مختلف
  • بدون نياز به حساب کاربري
شبيه ساز هما با هدف آموزش مکانيک مدار و تحليل مدارهاي فضايي طراحي و ساخته شده است. به منظور اطمينان از صحت اطلاعات، نتايج حاصل از شبيه سازي به صورت مستمر در حال بازنگري است. با اين حال مقدار واقعي نتايج ممکن است با خروجي شبيه سازي اختلاف کمي داشته باشد.
Copyright © 2014-2024 by Abolfazl Shirazi. All Rights Reserved.