لوگوي هما
خانه
آمار
IntroductionIntroduction
Orbit SimulationOrbit Simulation
Special SamplesSpecial Samples
Contact MeContact Me
About MeAbout Me
Farsi

هما

شبيه ساز آنلاين مدارهاي فضايي

بانک اطلاعات شبيه ساز هماe a theta i o O
مباني مدارهاي فضايي
مکانيک مدار چيست؟
مباني مکانيک مدار، تعاريف و روابط رياضي را ياد بگيريد.

شبيه ساز هما، مکانيک مدارهاي فضايي و مفاهيم اوليه حرکت اجسام در فضا را ارائه مي کند.
مباني مدارهاي فضايي
شبيه سازي مدار
بيش از 25000 مدار فضايي
شبيه ساز هما، اولين شبيه ساز آنلاين مدارهاي فضايي، شما را قادر به شبيه سازي بيش از 25000 مدار مختلف فضايي مي کند. تعداد بالاي مدارهاي شبيه سازي شده در اين شبيه ساز، به منظور کمک به يادگيري و فهم مکانيک مدارهاي فضايي در نظر گرفته شده است.
شبيه سازي مدار
پارامترهاي مداري
چگونگي تاثير پارامترهاي مداري در شکل و چرخش مدار در فضا را مدل سازي کنيد.
پارامترهاي مداري
نمايش سه بعدي
فهم بهتر مکانيک مدار با بکارگيري تصاوير مدارهاي فضايي در محيط سه بعدي
شکل مدار فضايي در صفحات مختصات و نماي سه بعدي در شبيه سازي ارائه مي شود.
نمايش سه بعدي
تحليل
تحليلي کامل از مدار فضايي
اطلاعات مداري از جمله بردارهاي شعاع، سرعت و مومنتوم زاويه اي به همراه انرژي مدار، آنومالي متوسط و ساير مشخصات مداري براي هر شبيه سازي استخراج ميگردد.
تحليل
رد زميني
تاثير پارامترهاي مداري بر رد زميني سامانه فضايي
بافت هاي متفاوت از سطح زمين را در شبيه سازي خود امتحان کنيد.
رد زميني
تحليل هاي ويژه
ارائه تحليل ها، مسائل و شبيه سازي هاي ويژه مکانيک مدارهاي فضايي
تحليل هاي ويژه
ارتباط با من
نظرات و ايده هاي جديد به منظور افزايش کارايي شبيه ساز هما
نظر خود را در ارتباط با شبيه ساز هما ارسال کنيد.
ارتباط با مننمونه اي از يک مدار فضايي   
e 0 a 7000 theta 210 i 0 o 30 O 60

Orbital Characteristics

Initial radius Equation (3500) i + (-6062) j + (0) k km   Current time (from perigee) Equation 3400 s
7000 km Orbital period 5829 s
Initial velocity Equation (6.535 ) i + (3.773 ) j + (0.000 ) k km/s Mean anomaly Equation 3.67 rad
Equation 7.546 km/s Perigee radius Equation 7000 km
Angular momentum Equation (0) i + (0) j + (52822) k km2/s Flight path angle Equation 0.00 deg
Equation 52822 km2/s Energy Equation -28.471 km2/s2

نمايش سه بعدي مدار فضايي

بافت زمين رد زميني
Texture Map:

نمودار تحليلي مدار فضايي

شبيه ساز هما با هدف آموزش مکانيک مدار و تحليل مدارهاي فضايي طراحي و ساخته شده است. به منظور اطمينان از صحت اطلاعات، نتايج حاصل از شبيه سازي به صورت مستمر در حال بازنگري است. با اين حال مقدار واقعي نتايج ممکن است با خروجي شبيه سازي اختلاف کمي داشته باشد.
Copyright © 2014-2017 by Abolfazl Shirazi. All Rights Reserved.
 Share on Facebook